Glavni meni

Sta stampa stampa

Započeo zmiya, 11 Decembar, 2011, 17:36

0 članova i 3 gostiju pregledaju ovu temu.

farbachAndreyRR

Ko misli da smo sami u ovolikom univerzumu taj je  [ludak]

dzimikaAndreyRR

Da izbije gradjanski rat pa da se potamane sva govna......

Kengur


zmiya

Neki od èlanova æe se prepoznati u sledeæem tekstu..    [rofl]  

                   ©arena la¾a ide kao alva u Novom Sadu


Distributeri u Srbiji jo¹ uvek profitiraju od prodaje beskorisnih narukvica iako je proizvoðaè ka¾njen zbog prevare

Silikonske narukvice kompanije “Power balance” koje tobo¾e poveæavaju ravnote¾u, snagu i koncentraciju i za koje je proizvoðaè priznao da je u pitanju prevara, jo¹ uvek se nalaze u slobodnoj prodaji u Novom Sadu, pi¹e 021.

Naèin na koji se reklamiraju i prodaju ove ¹arene la¾e u prodavnici “N Sporta” u vojvoðanskoj prestonici nisu ¾eleli da otkriju, a uvoznik - kompanija "AMN Euro health", nema opciju za kontakt na svom veb sajtu, a nije ni u registru PTT-a.

Meðutim, putem oglasa na internetu, distributer koji se predstavio kao Branko, izreklamirao je svoj proizvod osobinama zbog kojih je kompanija "Power balance" morala da plati 75 miliona dolara od¹tete na ime prevare.

- Mi narukvice nabavljamo od uspe¹ne kompanije iz Kalifornije, one su amerièki brend. Dejstvo narukvica se ogleda u efektu tog specifiènog holograma, koji utièe na energetsko polje èitavog tela i testovima je moguæe utvrditi da pozitivno utièu na snagu, fleksibilnost i ravnote¾u - nahvalio se Branko, ali kada je saznao da razgovara sa novinarom promenio je iskaz.

Prema njegovim reèima, "energije" ne igraju nikakvu ulogu u poveæanju sportskih moguænosti, veæ je u pitanju placebo efekat.

- Pa...to je, sve u svemu, placebo efekat - kod nekog deluje, kod nekog ne. To je slobodna volja da li æe neko da kupi ili neæe, a na kraju krajeva, mo¾e da se nosi i kao modni detalj. Dobar deo ljudi ih kupuje i zato ¹to ih nose brojne poznate liènosti - ka¾e Branko za 021.
Drugi distributer, koji nije kazao svoje ime, pre nego ¹to je spustio slu¹alicu kada je otkrio da ga je kontaktirao novinar, rekao je: - Pre svega, ima frekvenciju ugraðenu u sebi. Neke frekvencije utièu pozitivno na va¹e telo, a neke negativno. Kada hologrami doðu u kontakt s va¹im energetskim poljem, dopu¹ta va¹em telu da se poistoveti s prirodom. To je rezultat pobolj¹ane energije koja teèe kroz va¹e telo. -

Novosaðani koji su poverovali u ove ¹arene la¾i, beskorisni komad silikona platili su od 1.500 do 2.500 dinara. Na prevaru su nasele i svetske zvezde poput Kristijana Ronalda, Dejvida Bekama, ©akila O'Nila i Lamara Odoma, ali i domaæe poznate liènost, poput Ace Lukasa i Jelene Karleu¹e, koji se nisu odvajali od beskorisnih narukvica.

Odnedavno su poèele da se reklamiraju i energetske narukvice "strong balans" po ceni od 1.990 dinara plus tro¹kovi isporuke, ali se ne zna ko je distributer. Jedini broj telefona koji ostavljaju javnosti je onaj za porud¾bine.

zmiya

                                          Studente niko ne ¹titi od hirova profesora

  Ispiti koji se pola¾u po vi¹e puta stara su boljka svih fakulteta, a proseèna du¾ina studiranja u Srbiji je èak sedam godina. Od predmeta koji zadaju glavobolje studentima nije li¹en gotovo nijedan fakultet, pa svaki deseti predmet, najèe¹æe zbog profesora bez jasnih kriterijuma, a sa nerealnim zahtevima, predstavlja nepremostivu prepreku za veliki broj akademaca.

“Ko polo¾i taj ispit, zavr¹io je fakultet”, reèenica je koju je bar jednom izgovorio svaki student. Anatomija na Medicinskom fakultetu, Metodologija na Fakultetu politièkih nauka, Graðansko-procesno pravo na Pravnom, Statika konstrukcija na Graðevinskom, Geografija Srbije na Geografskom fakultetu samo su neki od problematiènih ispita kojima obiluje svaki od 31 fakulteta u Beogradu. Preobimni studijski programi i neodgovarajuæa literatura deo su problema koji mo¾e lako da se re¹i. Onaj te¾i deo su nemotivisani i samovoljni profesori kojima izgleda niko ne mo¾e, ili ne ¾eli, da stane na put.
- Ne samo prosvetna inspekcija, nego Ministarstvo prosvete i nauke uop¹te nema nikakvu nadle¾nost kada je ovaj problem u pitanju. Proveravamo zakonitost rada fakulteta i zakonitost akata, ali ne i studijskih programa i naèina na koji se oni izvode - ka¾e Velimir Tmu¹iæ, naèelnik prosvetne inspekcije.

Tmu¹iæ obja¹njava da problemi sa samovoljom profesora ne bi smeli da postoje na fakultetima na kojima je usvojena Bolonjska deklaracija, jer je usmeni ispit na njima samo mala kap u moru obaveza koje student mora da ispuni u toku godine.

Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovaèeviæ obja¹njava da svaki fakultet u Beogradu ima svoju muku.

- Svaki deseti ispit ima prolaznost svega nekoliko odsto i logièno je da je najvi¹e kriv onaj koji izvodi nastavu. Fakulteti moraju da nateraju profesore da ne¹to promene. U svetu se takve stvari re¹avaju lako: profesor dobije otkaz, jer je neuspe¹an, kod nas to ide malo te¾e, ali re¹enja postoje. Jedno od njih je uvoðenje vi¹e profesora i veæe anga¾ovanje studentskih tela u ostvarivanju njihovih zahteva - prièa Kovaèeviæ.
Nadle¾ni, ipak, upozoravaju da bi te mere trebalo da budu pa¾ljivo odmerene, kako rezultat ne bi bio kontraproduktivan jer postoji opasnost da profesori, u strahu od eventualnih kazni, studentima upisuju nezaslu¾ene ¹estice. Dok iz Rektorata apeluju na fakultete da re¹e ove probleme, uz argument da se nastavnici koji æe voditi pojedine predmete biraju svakog semestra na tim fakultetima, dekani se pozivaju na Zakon o Univerzitetu po kojem je ka¾njavanje profesora zabranjeno. Èak ni komisija pred kojom se pola¾u ispiti nije garant pravednog ocenjivanja, jer su svi oni kolege i ne ¾ele da se zameraju jedni drugima.

- Univerzitet ima svoju autonomiju, fakulteti svoju, pa iz svega toga i svaki profesor crpi svoj deo autonomije. Ne znam ni za jednu disciplinsku meru kojom fakultet mo¾e da ogranièi samovolju profesora ili da ga kazni na bilo koji naèin - rekao je za “Blic“ Miroljub Milinèiæ, dekan Geografskog fakulteta.

U za¹titi studenata od samovolje profesora mo¾e da pomogne i studentski ombudsman Branko Rakiæ, ali sa njim nismo uspeli da stupimo u kontakt.

Kako bi iz prve ruke saznali koji ispiti su problematièni, napravljeni su jedinstveni upitnici na osnovu kojih se ocenjuje rad profesora, kao i prolaznost na svakom predmetu ponaosob, a na osnovu dobijenih rezultata, Senat univerziteta æe donositi odluke o tome ¹ta je potrebno promeniti.


Smanjili plate zbog manje prolaznosti

Zbog malog broja studenata koji su upisali narednu godinu na Poljoprivrednom fakultetu, Ministarstvo prosvete smanjilo je ovom fakultetu davanja za 30 odsto, pa je dekan Neboj¹a Raleviæ odluèio da svim profesorima smanji plate za 20 odsto dok se prolaznost na ispitima ne poveæa.

- Imamo dosta predmeta na kojima je prolaznost bila manja od 30 odsto. Profesor ima svoju autonomiju u ispitivanju i po Statutu Univerziteta nemam pravo da ga na bilo koji naèin ka¾njavam, pa smo se odluèili za ovu kolektivnu meru - ka¾e dekan.

Izvor: Blic

AndreyRR

Mislim da je na gradjevinskim tezi predmet beton od statike konst.Kod mene
na visoj svaki profa igra po svoim pravilima i radi sta hoce.

Major

Imam dosta drugara koji su zavrsili Gradjevinski. Povrsinci su najtezi predmet :D

Gašpar

Na motorima pljaèkali pumpe


Po¾arevaèka policija saop¹tila je danas da je odredila zadr¾avanje i podnela kriviène prijave protiv Ivana M. (20) iz Srednjeva, Mi¹e J. (20) iz Po¾arevca, Maria I. (20) iz Kasidola, Srðana D. (20) iz Desina i Bobana S. (19) iz Beranja, zbog osnova sumnje da su izvr¹ili vi¹e kriviènih dela razbojni¹tva.

U saop¹tenju je navedeno da su oni osumnjièeni da su vi¹e puta opljaèkali benzinsku pumpu "Adam Petrol" u Velikom Gradi¹tu i benzinsku pumpu "Lukoil" u Malom Crniæu.

Oni su nekad motorima sa kacigama na glavi vr¹ili razbojni¹tva, a nekada su dolazili automobilom i sa fantomkama na glavi, uz pretnju pi¹toljima i metalnim pajserima, od radnika pumpi u kasnim noænim satima oduzimali pazare.


Osumnjièeni su i za pljaèku kladionice u centru Po¾arevca gde su napali radnicu tra¾eæi od nje novac, kao i za te¹ku kradju automobilskih guma i alata u automehanièarskoj radnji "Sa¹a i Kena" u Velikom Gradi¹tu u vrednosti od 600.000 dinara, koje je policija izvr¹enim pretresom prona¹la.

Policija je izvr¹enim pretresom kod osumnjièenih prona¹la dinarski i devizni novac, pi¹tolje, revolvere, bombe, replike pi¹tolja, veæu kolièinu municje, pajsere kao i automobil, motor i kacige, koje su koristili prilikom pljaèki.

Oni su policiji priznali izvr¹enje ovih kriivènih dela i objasnili kako su èinili razbojni¹tva.

Osumnjièeni su uz kriviènu prijavu predati istra¾nom sudiji nadle¾nog suda u Po¾arevcu, navedeno je u saop¹tenju.

Izvor: Blic

Major

Kako neko moze da bude toliko glup i da pljacka istu radnju/pumpu?
To me podseti na ovog lika:

World's Dumbest Criminal

mada realno i ovi su priblizni:

Stupid Criminals Caught On Tape!

zmiya

                                                        Ne dam im glas za nastavak korupcije


"Ideja o praznim listiæima pojavila se kao posledica dubokog razoèaranja biraèa koji su prvi put shvatili da teorija ‘manje zla’, odnosno ‘glasajte za nas da ne bi do¹li gori’ vodi zemlju u totalnu propast. Glas za ovakve partije znaèi davanje carte blanche za dalji rast korupcije, razgradnju institucija, nove obmane i stvaranje jo¹ veæeg haosa u zemlji"

Srbijanku Turajliæ, penzionisanu profesorku Beogradskog univerziteta, mogli ste poslednjih godina da sretnete na raznim mestima, u razlièitim ulogama: kako predaje nekakve Signale i sisteme na Elektrotehnièkom fakultetu, razgovara sa studentima na naèin koji im je vraæao veru u nauku i znanje, ¹eta ulicama tokom brojnih antimilo¹eviæevskih protesta, ¾ivo gestikulira dok sa èlanovima Otpora smi¹lja nove akcije, poletno grabi ulicama Beograda nakon 5. oktobra, prima nagradu za Osvajanje slobode, koju dodeljuje Fond "Maja Mar¹iæeviæ-Tasiæ" za doprinos pobedi demokratije u Srbiji, podr¾ava Paradu ponosa i, sada smo veæ u vremenu sada¹njem, sedi u svom stanu u Birèaninovoj, èvrsto re¹ena da neæe glasati za bilo koga na sledeæim izborima:

"Ideja o ‘belim glasovima’ pojavila se kao posledica dubokog razoèaranja glasaèa Demokratske stranke, ali i drugih reformskih partija, koji su prvi put shvatili da teorija ‘manje zla’, odnosno ‘glasajte za nas da ne bi do¹li gori’ vodi zemlju u totalnu propast. Ponovno glasanje za Demokratsku stranku, i neke druge partije, znaèi davanje carte blanche za dalji rast korupcije, razgradnju institucija, nove obmane i stvaranje jo¹ veæeg haosa u zemlji. Njihovi biraèi nemaju druge stranke za koje bi glasali, tako da je veæina njih èvrsto odluèila da izaðe na birali¹ta i precrta glasaèki listiæ."

"VREME": Mislite da æe na narednim izborima pobediti neva¾eæi listiæi?

SLOBODANKA TURAJLIÆ: Ako broj takvih listiæa bude veliki, to æe biti pobeda u simbolièkom smislu. U svakom sluèaju, to je poruka za sve aktere na politièkoj sceni: dosta nam je svega, vreme je da se uozbiljite.

I ba¹ æe prazni listiæi uozbiljiti politièku scenu?

Mislim da hoæe, i mo¾da bi ba¹ oni mogli presudno da pomognu da se zaustavi sunovrat u kome se trenutno nalazimo.

To je jedino re¹enje?

Oni su jedini jasan odgovor na zlo u kome se nalazimo.

Za vas su odgovor, a za funkcionere Demokratske stranke jedna od najmorbidnijih ideja koje su èuli?

Morbidno je to ¹to oni rade od kada su do¹li na vlast.

Koje?

Ne znam odakle da poènem.

Od manje morbidnog.

Te¹ko je praviti gradaciju takvih stvari, ali dobro, da poku¹am. Beskrajno je morbidno sedeti na vlasti, i razgraðivati dr¾avu. Morbidno je da imate parlament, a da u zemlji nema parlamentarne demokratije, tako da svakodnevno gledate autokratiju, bahatost i osionost. Oni hoæe da odem i glasam da bi ponovo dobili vlast, a da bi potom njihovi poslanici u ¹irokom luku zaobilazili skup¹tinu, osim u trenucima kada dobiju nareðenje da se tamo pojave i podignu ruku. Neæu da glasam za ljude koje mrzi da se dovuku do poslanièkih klupa. Poluprazna skup¹tinska sala deluje sablasno i morbidno. Oni kao da nam poruèuju: nemojte, molimo, vi¹e da glasate za nas, to nam je kazna. Za koga da glasam? Za praznu klupu?

Ali je i vama sigurno bitno da se to promeni?

Jeste.

Pa hoæe li se promeniti praznim listiæima koji nemaju uticaj na ishod glasanja?

Neæe, ali æu se oseæati mnogo bolje jer nisam dala svoj glas za nastavak korupcije.

Pa kako æe se onda menjati stvari?

Da znam, mo¾da bih se time i bavila.

Mo¾da vam i zato ka¾u da je to gubitnièka poziciju?

Svako ko ¾ivi u ovoj zemlji je gubitnik, glasao za nekog, ili ne. Ali ako na politièkoj sceni i dalje budu samo oni koji se sada tu nalaze, biæemo gubitnici i u buduænosti, ¹to bih ¾elela da spreèim.

Ali æe vam reæi da je to obièno lamentiranje nad parlamentarnom demokratijom?

Jeste, nema sumnje, ali ono ¹to se ovde naziva parlamentarnom demokratijom ima ozbiljnih manjkavosti.

Kojih?

Na primer, da morate stalno da glasate protiv svojih ubeðenja za ne¹to ¹to je najmanje lo¹e od onoga ¹to vam se nudi.

A vi to neæete?

Naravno da neæu. ®elim da glasam za ne¹to ¹to je dovoljno dobro, a ne manje oèajno.

I precrtaæete glasaèki listiæ bez obzira na stranke koje se nalaze na njima?

Bez obzira na stranke.

I njihove politièke programe?

One svojim delovanjem nisu zaslu¾ile da dobiju moje poverenje, i ne samo moje veæ poverenje ogromnog broja biraèa.

Pa dobro, ¹ta je cilj, da im po¹aljete poruku?

Ma, nije to pitanje poruke. Jednostavno, ne vidim sebe kao nekoga ko æe na sledeæim izborima izaæi na glasanje, i zaokru¾iti bilo koju od ponuðenih partija...

Zar to nije ¹irenje defetizma?

Nije ¹irenje defetizma, veæ kori¹æenje mog graðanskog prava. Imam puno pravo da ka¾em, izvinite gospodo politièari, ali vi neprofesionalno i neodgovorno radite posao koji vam je poveren. Neæu u tome da vas podr¾im, i taèka.

Izvor: Vreme

ЯЭВОЛУТИОН

posto je podrzaala paradu ...ne iznenadjuje....profesorka a kreten...nije ni cudo sto su studenti takvi kakvi jesu....posto ne mogu da uticem na vremnske prilike, ja necu da se podvucem pod zaklon nego gu ostati na sred livade, i na taj nacin cu im poslati poruku da nijedno drvo ne moze da me zastiti od kise......koliko mozak mora da ti atrofira za takvu izjavu.
samo na dva dana u godini nemas uticaj...na juce i na sutra...probaj danas   064 117 36 11

misa-pei

Vidi ovako, ba¹ ¹to se toga tièe...

Niko, ba¹ niko sa trenutne politipke scene ne zaslu¾uje, po meni, ni¹ta drugo sem do¾ivotne robije na hlebu i vodi, mada bih za neke glasao da budu obe¹eni na Terazijama. Ako glasam za nekog od njih, samog sebe bih prosto mrzeo. Ako ne glasam, eto im prostora za manipulaciju mojim glasom. Ako predam neva¾eæi listiæ, to je jedini naèin da me ne iskoriste za svoje potrebe. A neva¾eæi listiæ je onaj "blanko", mada mislim da i sa njim mo¾e da se manipuli¹e, zato treba ne¹to na¾vrljati i time iskoristiti moguænost. Ne znam da li je u izbornom zakonu predviðeno ¹ta se de¹ava ako ima neki ogroman broj neva¾eæih listiæa.
Država je najveći neprijatelj naroda

AndreyRR

Ko god dodje na vlast bice isto,kradimo s ljubavlju

farbach

Citat: misa-pei poslato 15 Decembar, 2011, 20:33
Ne znam da li je u izbornom zakonu predviðeno ¹ta se de¹ava ako ima neki ogroman broj neva¾eæih listiæa.
Ima sluzbenik imperije koji resava te probleme. Resio ih je i posle proslih izbora. Malo su se opirali, teska je dilema, sa jedne strane zatvor ili metak, a sa druge ministarska fotelja. Najbolji djak je Vuk maniti. Ako mu narede pocenje da njace oko skupstine, samo da ne ide kod kuma u goste.

ЯЭВОЛУТИОН

Citat: farbach poslato 15 Decembar, 2011, 21:22
Citat: misa-pei poslato 15 Decembar, 2011, 20:33
Ne znam da li je u izbornom zakonu predviðeno ¹ta se de¹ava ako ima neki ogroman broj neva¾eæih listiæa.
Ima sluzbenik imperije koji resava te probleme. Resio ih je i posle proslih izbora. Malo su se opirali, teska je dilema, sa jedne strane zatvor ili metak, a sa druge ministarska fotelja. Najbolji djak je Vuk maniti. Ako mu narede pocenje da njace oko skupstine, samo da ne ide kod kuma u goste.
sluzbenik imperije


samo na dva dana u godini nemas uticaj...na juce i na sutra...probaj danas   064 117 36 11

zemunboy

Citat: revolution poslato 15 Decembar, 2011, 22:50
Citat: farbach poslato 15 Decembar, 2011, 21:22
Citat: misa-pei poslato 15 Decembar, 2011, 20:33
Ne znam da li je u izbornom zakonu predviðeno ¹ta se de¹ava ako ima neki ogroman broj neva¾eæih listiæa.
Ima sluzbenik imperije koji resava te probleme. Resio ih je i posle proslih izbora. Malo su se opirali, teska je dilema, sa jedne strane zatvor ili metak, a sa druge ministarska fotelja. Najbolji djak je Vuk maniti. Ako mu narede pocenje da njace oko skupstine, samo da ne ide kod kuma u goste.
sluzbenik imperijeU ala baratas photoshopom, kao ovi iz skandala i slicnih novina :P