Glavni meni

Zatvaranje sezone 2010. - Nedelja 14.11.2010.

Započeo bagzi_obr, 16 Novembar, 2010, 14:36

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

bagzi_obr

Poslednji period sunèanih dana me naveo da jo¹ jednom ove sezone napunim “baterije” solo vo¾njom. Jedna meni draga osoba je jednom prilikom na putu Obrenovac – Vrnjaèka Banja zakljuèila da sam ja “èovek koji voli brda”. Ovom vo¾njom sam nadam se opravdao taj zakljuèak.

Ustajem oko 7:00, pogledom kroz zavesu vidim sunèano jutro, znak za pokret. Kraæe jutarnje spremanje i odlazak po lep¹u polovinu. Deonicu sam odredio dan ranije tako da nam je ostalo samo da uskoèimo u opremu i krenemo. Krenuli smo u 8:40.
Prvi deo deonice Obrenovac – Lazarevac dosta nezanimljiv jer nema brda ni blizu  :)
Sve¾ina novembarskog jutra nas je lepo razbudila na toj deonici. Iz Lazarevca skreæemo prema Aranðelovcu preko Kru¹evice. Na samom izlasku iz Lazarevca ulazimo u topliju vazdu¹nu masu ¹to vo¾nju po odliènom krividavom putu èini izuzetno prijatnom.U Darosavi skreæemo prema Belanovici prelepim putem punim krivina. Jedan deo fotografija sa deonice Lazarevac - Darosava – Belanovica – Aranðelovac je nekim èudom izostao  :D
Na putu Belanovica – Aranðelovac pravimo prvu kraæu pauzu pored jezera u Gara¹ima.
bagzi_obr

Nastavljamo dalje prema Aranðelovcu. Od Aranðelovca idemo dalje dopunjenog rezervoara putem prema Rudniku preko Gornje Tre¹njevice.
Jesenja idila svuda oko nas a po¹to smo ogladneli odluèujemo se za malo du¾u pauzu za doruèak na livadi. Naravno posle doruèka izle¾avanje na suncu i u¾ivanje u jesenjem ambijentu oko nas.
bagzi_obr

Vreme za pokret

Nastavak deonice je kroz Gornju i Donju Tre¹njevicu do ©atornje. Put odlièan za vo¾nju a vreme kakvo se samo po¾eleti mo¾e. Sve vreme ispred nas na horizontu je Rudnik, a pored puta poznati prizori.  Sunce samo pojaèava inako intenzivan miris jeseni u ©umadiji.
bagzi_obr

Izlazimo na put Topla – Rudnik i skreæemo levo prema Topoli. Ubrzo skreæemo prema Stragarima sa idejom da preko Ugljarevca doðemo do Bare i puta Kragujevac Gornji Milanovac.U Stragarima smo uz pomoæ me¹tana nepogre¹ivo skrenuli prama Ugljarevcu. Put krivudav i oivièen ¹umom.

U Ugljarevcu na raskrsnici dilema pored kafane Klisura da li pravo ili levo. Me¹tana nigde tako da samo morao da posegnem za analognom verzijom GPS-a.

Opredeljujem se za desno iako oba puta vode na put KG-GM jer mi je bilo interesantnije da proðem bli¾e vrhu Rudnika. Put vodi kroz oranice i sela na obronicma Rudnika. Ne postoji biæe koje nije u¾ivalo na novembarskom suncu.
bagzi_obr

Izlazimo na put KG-GM u selu Bare i upucujemo se prema Gornjem Milanovcu. Kraæa kofeniska doza u “Rudnièkom bregu” posle Gornjeg Milanovca i nastavak vo¾nje prema Topoli. U Rudniku skreæemo prema Belanovici i uskim i krivudavim putem nastavljamo da u¾ivamo u toplom jesenjem popodnevu.
bagzi_obr

Ubrzo izlazimo na proplanak gde opet pravimo pauzu.Odmor na kom bi nam mnogi gu¹teri pozavideli.
bagzi_obr

Meðutim koliko god da sunce greje zemlja je hladna tako da smo pauzu brzo zavr¹ili i nastavili dalje prema Belanovici, Lazarevcu i potom nazad u Obrenovac sa ¾aljenjem ¹to dan nije du¾i.Fotograf u akcijiU Obrenovac sti¾emo oko 16h punih baterija sa vo¾nje ukupne du¾ine 280km.
Do¾ivljaj jeseni na motoru kroz ©umadiju nam je ostavio ¾elju da ovo ipak
nije bila poslednja vo¾nja ove godine.

Do nekog sledeæeg puta...MICA F


Charuga

 [clapp] I sledeci vikend 21. je bio predivan dan.......mi smo tada zatvorili sezonu..... sa RoH-om...

ZX10-R/21.Novembar.2010.RoH

Panta Zemunac

Super... e ako ste obrnuli jo¹ koji km...i treba! [thumb_up]