Glavni meni

Otkrivanje Srbije - Jul 2011

Započeo aca035, 31 Jul, 2011, 19:35

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

aca035

Poèeæu ovu prièu sa dve slike, jutro pred polazak. Uz klasièan ritual kretanja i vraæanja nazad nekoliko puta po zaboravljenu dozvolu, saobraæajnu, i sve drugo ¹to ne sme biti zaboravljeno,  ali bude, ¹ta da se radi :)Iskljuèujem se na autoput, vozim pravac do Smedereva, a onda Kovin, most, suncokreti... Zatim nailazim na jo¹ jedan pravac gde gospoðica pretièe kamion  u petoj brzini i ide pravo na mene. Sreæom vozio sam lagano i bilo je mesta pored puta da pobegnem i tako se spasim. Do Panèeva sam razvijao ideju kako da napravim futrolu za paint ball pi¹tolj da opalim po takvim budalama :) Sti¾em u Panèevo, palim gps pomoæu koga vrlo uspe¹no lutam oko M1losheve kuæe sve dok on nije priskoèio u pomoæ i doveo do cilja. Motor je parkiran. Kafa, sok, ruèak, prièa :) Predveèe je do¹ao Buca i doneo neku kutiju sa 1000 ¹rafova i tako nekim re¹etkama i èudima koje je Golub brzinom svetlosti spojio u spravu za peèenje ro¹tilja. Posle toga su Golub i Buca gledali ne¹to oko mojih bisaga, dok sam zapalio cigaretu, imao sam distancere na bisagama. (Goluba treba uzeti kao obaveznu dodatnu opremu na motoru, èovek sve zna :) ) Veèe smo proveli uz dobru klopu i legli da spavamo.M1losha sam zvao na mobilni da bi ustao,  doruèkovali smo, saèekali Goluba i krenuli na put. ®elim da se zahvalim M1loshu, njegovoj majci, ocu i ostalima na ogromnom gostoprimstvu u njihovom domu. Hvala!

aca035

Dan 1.
Stajemo na prvoj benzinskoj pumpi i vozimo se prema Smederevu, putem za Srebrno jezero. Oko Po¾arevca su neki radovi na mostu, pa ulazimo u grad, uz malo lutanja pronalazimo pravi put ka Velikom Gradi¹tu  Dolazimo do Srebrnog jezera gde pravimo prvu pauzu, dogovaramo se gde i kuda æemo dalje.Stali smo na mini pauzu na Golubaèkoj tvrðavi gde nas gladni stomaci navode na razmi¹ljanje o tome ¹ta æemo jesti, i tako nastavljamo do Donjeg Milanovca gde uzimamo hleb i raspitujemo se kod me¹tana gde mo¾emo da svratimo uz put da se lepo odmorimo i najedemo.
M1losh je zapazio super hladovinu i drvene klupice pored puta: idealno mesto za du¾u pauzu.Golub je malo protestovao zbog sarme, M1losh zato ¹to mu niko ne otpozdravlja iz automobila, sve u svemu dobar odmor i mo¾e da se krene dalje :)Obavezno je fotografisanje kod Malog, zatim i Velikog Kazana.Put nas vodi dalje prema Kladovu; stajemo kod nalazi¹ta Diana gde smo malo slikali kada je nai¹la granièna policija u nekom d¾ipu i kakili kako je zabranjeno slikanje, mogu da nam uzmu aparate itd. pa im je M1losh objasnio da smo tu da se edukujemo na ¹ta su oni odgovorili najopasnijim Klint Istvud pogledima koji su znaèili vi¹e od hiljadu reèi. :)Svratili smo do pumpe da napunimo gorivo i ohladimo se od nenormalne vruæine, i idemo dalje ka Negotinu gde nas doèekuje Zoran (Ribolovac, Ribar) . Ne ¾eli ni da èuje da spavamo u ¹atorima. Jedinstven èovek i velikom drugar. Hvala Zorane na prijatnom gostoprimstvu.
Veèe provodimo uz odlièan ro¹tilj sa kolegama iz Negotina koji su nas slatko nasmejali svojim prièama.
To be nastavljeno  ;D

prpa_zr

svaka èast.. odliène fotke..  [clapp]

[watching] [watching] [watching]

Major


aca035

#4
Dan 2.
Budimo se i uz kafu prièamo sa Zoranom i njegovim ocem, dali su nam savet da pre Vlasinskog jezera obavezno svratimo do Babinog Zuba (Stara Planina).
Odluèili smo da poslu¹amo savet. Sunce je peklo, sreæom asfalt je bio solidan pa smo brzo stigli do Knja¾evca gde pravimo prvu pauzu.Kreæemo dalje i dolazimo do skretanja za Babin Zub (do gore ima oko 25km) . Put je u poèetku dobar, ali kasnije ima delova gde su radovi u toku, ima i makadama, ali ja na to gledam kao na odlièan put: krasi ga netaknuta priroda. Treba samo obratiti pa¾nju pri vrhu gde je ba¹ uzan put, tako da je bolje iæi uz ivicu lagano, zbog vozila koja idu u susret.Dolazimo do hotela sa terasom koja gleda na Mid¾or, i uop¹te je lep pogled. Tu nam prilazi... da ne la¾em, M1losh i Golub znaju... Neki èovek za turizam :) Prièa kako se sva¹ta gradi, u planu su otvaranja jo¹ ¾ièara i tako neka èuda (¾alosno za onu lepotu).Posle du¾e pauze i u¾ivanja na èistom vazduhu, nekako smo se nakanili da krenemo dalje. Spu¹tamo se sa planine i ukljuèujemo se na put, preko Crne Trave do Vlasinskog jezera.
Ispred jezera smo stali kod èesme i spomenika gde su bugarski d¾elati surovo ubijali vojne invalide i civile.
Dok smo jeli pored nas se zaustavila lada niva iz koje su ispali mu¾, ¾ena i njihov sin i punili neke lavore za koje se ispostavilo da im slu¾e za hlaðenje usijanih diskova na prednjem toèku. Blokirao im je prednji disk pa su ga hladili da bi stigli do majstora koji je udaljen 20km, nizbrdo, sa puno krivina. Uspeli su nekako da ohlade disk, ali to nije pomoglo: auto je mogao da se kreæe samo u rikverc, a ne i napred. Da mo¾e da skine toèak re¹io bi problem, ali im je dizalica ispod haube koju, naravno, ne mogu da otvore. Nakon 10 minuta razmi¹ljanja odluèili su da idu u rikverc 20km po onom putu za koji smo sumnjali da bi i vozeæi normalno mogli da savladaju. Svakakvih ljudi ima :)
Na¹i motori neæe da idu u rikverc, tako da nastavljamo pravo i ubrzo sti¾emo na Vlasinsko jezero i tra¾imo mesto za postavljanje ¹atora. Saznali smo da ima divlji kamp nedaleko od nas (pravo od èesme, skrene se kod kontejnera dole).Postavljamo ¹atore i dok Sunce polako zalazi, krenulo je zahlaðenje i odluèujemo da polegamo, M1losh i Golub u njihov ¹ator, a ja u svoj sa svojom naduvanom drugaricom Rozanom.Dok su se oni kuvali, Rozana i ja smo se smrzavali. Tako smrznut sam jedva zaspao, ali me je ubrzo probudila buka pijanih lokalaca koji su vri¹tali u na¹oj blizini. Sreæom nisu zapazili motore na koje bi verovatno poskakali èim bi ih ugledali. Za svoj motor se nisam brinuo, kri¹om smo skinuli "dodatnu opremu" sa mog motora - plave kapice u obliku klipa, i stavili ih na Golubovu kawu,  tako da ko bi dirao motor bez plavih kapica  :)
Ustao sam pred zoru, èekao Sunce da me ogreje i tek onda sam mogao da zaspim.

Pi¹em nastavak...


lord_oblivion

Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move it.

aca035

Dan 3.
Ustajemo ranije, Sunce poèinje da pr¾i, a mi razmi¹ljamo da li da ostanemo na Vlasinskom jezeru po planu, ili da produ¾imo dalje. Jednoglasno odluèujemo da se pakujemo i odlazimo do lokalne prodavnice na doruèak - pipi i hleb.
Vozimo preko Surdulice i Vladièinog Hana prema Pirotu. Dobar deo puta je popucao, pa je krpljen zakrpama zakrpljenih zakrpa, ali sve to postaje neva¾no kad se razmi¹ljanje prebaci na prirodu kroz koju se prolazi. Prelepih predela ima...
Ispred Leskovca na privatnoj pumpi (Tomiæ Petkoviæ, tako ne¹to) doèekuje nas gazda, sa kojim odmaramo uz pivo i hladnu vodu dok se dogovaramo oko daljeg puta.Dogovorili smo se da preko Leskovca i Kur¹umlije doðemo do Ðavolje Varo¹i, Golub i ja idemo da vidimo svetsko èudo, a M1losh ostaje da prièa sa bajkerom iz Bugarske koji je na putu kroz na¹e dve zemlje.Du¹a mi je ispala dok smo se popeli do vrha, ali vredelo je :) Slike sve govore. Dok smo mi razgledali zemljane figure, M1losh se sprijateljio sa lokalnim prodavcima koji su nam obezbedili besplatne kokice i prolom vodu.Zaobi¹li smo Kur¹umliju i krenuli ka Brusu gde smo videli lika na KTM-u (ne znam koji je, ne¹to izmeðu supermoto i cross) sa crvenim kaèketom i opakim rave naoèarima. KTM je imao stop svetlo koje toliko treperi da sam pomislio da svira jingle bells... nisam uspeo da èujem, ali bilo bi kul da svira :) Pretekli smo ga, mu¹ki se borio. Ipak fazer ide na konjske, ne na irvaske snage. Put je odlièan, pa vozimo malo jaèe, i nakon 15ak minuta nailazimo opet na KTM lika sa trepereæim svetlom, crvenim kaèketom i rave naoèarima. Trenutak Zone sumraka, kako je on doleteo tu i odakle, i dalje ne znam. Jo¹ veæa æe misterija ostati kakav se pogled krio iza tih naoèara kad smo ga opet pretekli... Dalji put je bio sa sjajnim krivinama, bez rizle, tako da smo se opustili u malo br¾oj vo¾nji.Pro¹li smo kroz kapiju Kopaonika i stigli do vojnog odmarali¹ta gde treba da budemo sme¹teni. Sme¹taj nam je sredila na¹a koleginica Tijana i veliko joj hvala, dobar i pozitivan drugar. Ona je na Kopaoniku zbog takmièenja u orijentiringu, tako da nas je nauèila pone¹to o tom sportu i upoznala sa ljudima koji se njime bave. Svi su prijateljski i vrlo kul likovi, a i sport mi deluje zanimljivo, tako da bih voleo da se oprobam nekad. Veèe provodimo uz prièu i be¾imo na spavanje.Ujutro zbog posla moram nazad za Æupriju, pa napu¹tam ekipu. Moj dan 4 sledi, a njihov æe morati da isprièa M1losh.

aca035

Dan 4.
Zajednièki doruèak smo imali sa drugarima orijentircima "kod bake" (restoranèiæ sa super hranom). Na meniju - kaèamak sa sirom i kajmakom. Natovareni odlazimo svako na svoju stranu.
Napu¹tam Kopaonik i preko Jo¹anièke Banje vozim prema Kraljevu. Pravim vi¹e kraæih pauza za fotografisanje svakojakih pejza¾a.Pada mi na pamet da se poigram crvenkapice i skrenem do manastira Studenice. Put jeste lep, ali ima mnogo odrona i rizle, tako da treba biti oprezan. Manastir je u fazi renoviranja, kao i veæina manastira koje sam poseæivao u poslednje vreme. Iskreno se nadam da æe zadr¾ati originalni stil, mi¹ljenja sam da treba saèuvati i za¹tititi pravi izgled, a ne praviti bojanke cirkuskim bojama. Studenica je jedan od najznaèajnihih manastira SPC, iz 12. veka. Sastoji se iz Bogorodièine i Kraljeve crkve (obe sagraðene od mermera). Od 1986. je uvr¹tena u listu Svetskih ba¹tina UNESKO-a. Restauracije jesu neophodne i obavezne, ali se nadam da æe se tome pristupiti vrlo ozbiljno, po¹to tu nema mesta za balkansko arhitektonsko divljanje.Zavr¹io sam obilazak manastira i krenuo ibarskom magistralom, usput stajem da fotografi¹em pone¹to. Ovaj viseæi most vodi do dvorca sa slike, Nije mi se ne¹to dalo da ga prelazim, motor ne bih proterao tuda... ali bus Krstiæa bi pro¹ao 100%.Preko Kraljeva, Kragujevca i Jagodine sti¾em kuæi sa polunapunjenim baterijama koje æe morati da saèekaju neki novi put :)

UFF

Taj na ktm-u vas odrao koristeci precice (to je ono gde divlji irvasi prolaze a tvoji pitomi konji nemogu)  ;)


hpg

Fino poluputovanje, a ovakve slike se od tebe mogu i oèekivati. Oko na pravom mestu. Jedva èekam nastavak punjenja baterija :)

Citat: UFF poslato 04 Avgust, 2011, 01:51
Taj na ktm-u vas odrao koristeci precice (to je ono gde divlji irvasi prolaze a tvoji pitomi konji nemogu)  ;)

RudUFF, the Orange-Nosed Reindeer... :P

 UFFove ¾ivotne mudrosti ;D

aca035

Citat: UFF poslato 04 Avgust, 2011, 01:51
Taj na ktm-u vas odrao koristeci precice (to je ono gde divlji irvasi prolaze a tvoji pitomi konji nemogu)  ;)
Ma jok samo nismo znali za taj put....
ps:nemaju divlji irvasi taj domet vidis da smo mu dali foru 4 dana :-)

goranvojska