Glavni meni

Homolju u pohode

Započeo alexanto, 27 Maj, 2011, 09:25

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

alexanto

Drage kolege na dva toèka, dozvolite mi da sa Vama podelim jedno malo putovanje realizovano u re¾iji alexanto ekipe.
Ideja je bila da obiðemo deo Homolja i obiðemo neke od zanimljivosti koje tamo postoje.
Zadnji dani aprila su iskori¹æeni za na¹e pute¹estvije...

"Osedlali" smo Atlantica i krenuli preko Titela za Panèevo.U Panèevu sam "rutinski" umesto za Bavani¹te skrenuo za Banatsko Novo Selo.
Duvao je takav vetar da smo tu pravolinijsku deonicu vozili pod nagibom od  skoro 45 stepeni - i Rossi bi nam pozavideo...
Posle B.N.Sela produ¾ili smo za Devojaèki Bunar i preko Banatskog Karlovca i Deliblata
stigli konaèno do Kovina. Put kojim smo pro¹li je pokazao da Atlantic ima off-road potencijala...

Prvo stajanje je bilo u Banji ®drelo. Simpatièno mesta¹ce na samom ulasku u Gornjaèku klisuru.Vetar je i dalje ¹ibao a iz ovog jezerceta izaðe èièa u ¹ortsu! Smrz'o sam se kad sam ga video.Nismo se dugo zadr¾avali pa smo krenuli put Gornjaèke klisure.

Vo¾nja kroz klisuru je prava u¾ivancija, tek nam je vetar koji je i dalje "divljao" kvario potpun ugoðaj. Stigosmo i pred manastir Gornjak.
Sam manastir i njegov okoli¹ su jedno prelepo mesto koje odi¹e mirom i spokojem. Tu smo napravili malu pauzu da klopamo i obiðemo manastir.Uz sam manastir protièe Mlava i pravo je u¾ivanje biti tik uz obalu prelepe reèice a jo¹ kad se upristoji i mali piknik - eto sreæe!

Posle klope obi¹li smo manastir. Simpatièna je crkvica "u steni" koja se nalazi tik iznad "glavne" crkve.Bilo je vreme da se krene dalje i ovu svetinju smo ostavili iza nas.Nastavak sledi posle reklama...

alexanto

Preko Krepoljina uputili smo se ka ®agubici da obiðemo vrelo Mlave. Sama poseta vrelu imala je svoj uvod. Naime u Krepoljinu smo pro¹li pored
benzinske pumpe gde su dva traktora èekala red pa sam produ¾io dalje, raèunajuæi - sipaæemo usput ali do ®agubice nijedna pumpa nije radila.
Konaèno smo stigli pred pumpu u ®agubici ali je bio zastoj zbog fiskalne kase. Par ljudi koji su èekali da pumpa proradi su bili
odu¹evljeni da smo motorom do¹li iz daljine od 320 km. Pumpa je konaèno proradila a pi¹tolj je pokazao da je Atlantic imao "èorbe" za jo¹ 30-tak km...

Dakle "sitog" motora doðosmo na vrelo Mlave. Mesto je oèaravajuæe. Idilu je jedino kvarilo fal¹iranje pevaljke iz motela pored vrela.
Ignorisali smo je i u¾ivali u prirodnoj lepoti ovog mesta. Bilja je èak htela da tu i noæimo ali ja sam imao drugi plan.

Pastrmke iz jezera su velièine proseènog praseta.U povratku za Krepoljin zastali smo pored Tr¹ke crkve i uslikali je bez velikog zadr¾avanja.


alexanto

Posle Tr¹ke crkve u pravcu Krepoljina nalazi se selo Osanica. Tu se nalazi kanjon Osanièke reke. Morao sam da obiðem to mesto posle 18 godina...O èemu se radi: Tu je nekada bio alpinistièki poligon za specijalne jedinice Vojske Jugoslavije. Avgusta '93. sam pohaðao tu obuku i pre¾iveo poniranje u kanjon od 35 metara posle pucanja sajle koja ga je premo¹æavala. Spaslo me je osiguranje u vidu "bikolorke" i "prusika". Zaustavio sam se na metar i po od pliæaka reèice. Bio sam vrlo uzbuðen kada sam se na¹ao posle toliko vremena na ovom mestu. Bilja mi ka¾e da se to itekako videlo po meni. Najezda uspomena i slika iz pro¹losti mi je podiglo raspolo¾enje i odagnalo umor zbog vo¾nje od skoro 400 km taj dan.Na donjoj slici se vidi mala zaravan sa leve strane reèice. Tu su nam bili ¹atori sastavljeni od ¹atorskih krila. Skoro da sam siguran gde je bio taèno moj ¹ator.

Ali da bi se stiglo na ovo pomalo tajanstveno mesto treba preæi vrlo zahtevnu deonicu puta od kilometar - dva èak i za enduro motore. Atlantic je opet pokazao svoje off-road sklonosti i stigli smo na lice mesta. Biljin komentar je bio: Nisi ovde poginuo pre 18 godina pa si re¹io sad da zaginemo zajedno.

Ovo je stena zvana "zvezda". Visoka je preko 20 m i sa nje smo se spu¹tali "osmicom" sa dva do tri dodira sa stenom.

Inaèe po kazivanju jednog me¹tanina, vojska veæ du¾e vreme ne koristi ovaj poligon za obuku. Ja sam za moj "kondorov let" tada dobio 7 dana nagradnog odsustva...Kada je do¹lo vreme da napustimo ovo prelepo mesto, moja draga se taktièki povukla i vratila se do normalnog makadama pe¹ke, ne ¾eleæi da zajedno jo¹ jednom proðemo avanturu ¹ljunkovitog putiæa uz provalijicu pokraj njega. Po¹to Atlantic nije konj pa da se sam vrati, neko tj ja sam ga morao poæerati natrag. Sad mogu da ka¾em da imam enduro skuter!Dan je veæ odlazio u smiraj pa smo krenuli dalje...

alexanto

Put nas je odveo do Krupajskog vrela. Nije kao vrelo Mlave ali je fino mesto. Nismo se preterano zadr¾avali jer je mrak veæ uveliko padao.Veæ skoro po noæi stigli smo na sledeæu destinaciju i mesto na¹eg prenoæi¹ta - vodopad Lisine. Iznajmili smo bungalov kraj samog vodopada za korektnu cenu, trknuli do vodopada i veèerali u restoranu koji jedan svoj deo ima u "stenovitom" oblikuIli je klopa stvarno bila dobra ili smo mi bili gladni ko vukovi tek veèera je planula za èas a pivce i èa¹a vina su samo pomogli da lep¹e utonemo u san posle preðenih 410 km taj dan. Huka reèice koja teèe kraj bungalova je bila kao uspavanka.A evo i na¹eg konaèi¹ta za tu noæ.


alexanto

Pogled sa terase na¹eg "golubarnika".Reèica koja nam je pevala celu noæ.Atlantic je skupljao snagu za naredna isku¹enja.Posle kafice, èekajuæi doruèak a na nagovor konobara uputili smo se na sam izvor reke, nekih 500 metara uzbrdo, ureðenom stazicom.Panorama koja nam je oduzimala dah.Etno WC

Ovo je samo izvori¹te reke. Naravno da sam kao stari alpinista morao da se uspentram na stene uz buèno negodovanje moje lep¹e polovine koja je ostala na ureðenoj platformi.Vratili smo se pod vodopad da se malo "osve¾imo". Dovoljno je minut biti na platformi kod vodopada da bude¹ skroz mokar.Obavili smo i doruèak pa je bilo vreme da se lagano kreæe dalje.Na ovo mesto ako Bog da - sigurno se vraæamo. Ko god bio u prilici neka ga obiðe - neæe se pokajati!

alexanto

Prva destinacija za ovaj dan nam je bila Resavska peæina.

Stigli smo taman na ulazak grupe u peæinu. Osamsto i neki metar staza je ureðen za posetioce a istra¾eno je do sad oko 2,5 km hodnika i prolaza. Bio sam kao klinac u Postojni ali i ova peæina je impozantna, pogotovu ¹to se obilazi pe¹ke.Put nas je zvao dalje pa je bilo vreme da se krene...


alexanto

Posle Resavske peæine obi¹li smo i manastir Ravanicu gde poèivaju mo¹ti kneza Lazara. O lepoti ove svetinje neka slike same govore.Prodavca ðinðuva smo zamolili da nas slika i po¹li smo nazad ka Manasiji uz par mesta "za obiæi usput".


alexanto

Na putu od Ravanice do Manasije naiðe se na Rudnik Senj. Ne¹to nas nije dojmilo ovo mesto pa se nismo ni zadr¾avali nego smo preko vojnog poligona Pasuljanske livade produ¾ili uz  prelepe krajolike prema Despotovcu i manastiru Manasiji.
alexanto

Par km pre ulaska u Despotovac nalazi se muzej maketa. Èovek je napravio gomilu manastira u razmeri 1 : 17 Kopije su fantastiène. Ulaz je èitavih 100 dinara.
I ponovo èuðenje "kako smo motorom do¹li iz daleka".Ima i lepih suvenira da se pazari povoljno.Ponovo je Atlantic imao off-road seansu da bi se dokopao prirodnog stani¹ta - ceste. Pravac Manasija.


alexanto

Pro¹li smo kroz Despotovac i do¹li pred impozantne odbrambene zidine manastira Manasija. Kada èovek gleda ove zidine izdalje nikad ne bi pomislio da ¹tite manastir.

Ispred manastira smo napravili mali piknik iliti ruèak pa se uputili preko Svilajnca i Smedereva do Kovina.OMV pumpa u Kovinu je poslu¾ila da Atlantic utoli svoju ¾eð a mi se okrepimo kafom.Prolazak kroz Barandu i kratka stajanka ispred kafane iz serije "Vratiæe se rode". Nismo vikali "Beograðani...!"Odjurili smo kuæi u suton privodeæi ovo na¹e malo putovanje kraju.Dva dana i 710 km èiste u¾ivancije u sedlu Atlantica koji je besprekorno izvr¹avao sve postavljene zadatke, ¹to na cesti ¹to van nje.
Pravi putni a po potrebi i enduro skuter.

Pozdrav svima od alexanto ekipe do novih vo¾njica!

cika zuba

[/

Pop


"Грме танки џефердари..."


zVuk

Ko se ljuti, uleti mu kruti

lord_oblivion

Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move it.

balcan girl

super :D svaka cast :D lepa ta okolina moga grada :D
UNTIL YOU DIE, LIVE!!!

Silvana

Makete manastira su za mene potpuna novost! Sjajno! Nema ¹ta, eto ideje za sledeæu turu!
Odlièan putopis i divne fotke, svaka èast.
I can go from 0 to BITCH in 2,5 sec.

balcan girl

silvana samo vi dodjite :D svuda idemo :D
UNTIL YOU DIE, LIVE!!!

pitEkstra putovanjke...bio ja sa ''Bliskim istokom'' pre 3 godine na tu voznju samo sto smo mi produzili preko Zagubice do Borskog jezera.U svakom slucaju vredi proci i videti sve one lepote.

Silvana

I can go from 0 to BITCH in 2,5 sec.

vladimirTA

Odlièan putopis a nije ni tako daleko. Dobra ideja kad se uka¾e prilika za dva tri slobodna dana. :)