Glavni meni

Jovanèe Miciæ- put ok sveta za 60 dana

Započeo mrle, 10 Oktobar, 2018, 14:55

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

mrle

22.11.2018.

Moram da podelim sa vama svoje zapa¾anje vezano za naèin ¾ivota u USA i Srbiji.
Mala paralela koju sam podelio ina FB.
Na krstarenju od 60 dana mi je bio braèni par koji je sasvim obièan i dru¾eljubiv.
On je radio pri vojsci kao ¹ef administracije i bavio se poljoprivredom, a ona u nekoj firmi bez neke zvaniène titule.
Sada oboje u penziji i gaje stoku.
Nakon nekoliko razgovora u radnji stvorio sam sledeæu sliku o njima (onako kako bi to bilo u Srbiji).
®ika ugovorac koji radi za platu od tridesetak hiljada, svaki dan ¾uri kuæi da odradi poljoprivredne radove i nahrani stoku.
Celog ¾ivota kupuje dizel od nekog Mileta iz garnizona po¹to ovaj mo¾e da ukrade na crevo iz kamiona sa parkinga.
Vuèe kante, sipa u traktor koji neæe da upali, dopunjava akumulator i kreæe u njivu.
Nema kombajna po¹to se pokvario u nekoj njivi i nema rezervnu osovinu.
Vraæa se kuæigde ga èeka ¾ena. Nervozni i ona i on i tako u krug.
Napokon doèekaju penziju i tek onda jedva sastavljaju kraj sa krajem.

Isti par nakon nekoliko kupovina u na¹oj radnji (preko 10.000$) mi obja¹njava da æe kuæi morati da se odere od posla narednih deset danakako bi zaradio te pare. Moj izraz lica?!
Pitam ih ¹ta rade i kako funkcioni¹u, koliko èega poseduju.
I onda poèinje prièapraæena fotografijama.
Poseduju 60 hektara zemlje, a obraðuju ukupno 200 hektara.
Imaju 20 bikova i 6 konja.
Iskljuèivo imaju seno i ni¹ta drugo. Dr¾ava im ne dozvoljava druge kulture po¹to neko drugi uzgaja kukuruz, ¾ito...
Tako da nema mnogo prikljuènih ma¹ina, a dr¾ava mu plaæa da ima samo travu.
Ima tri traktora preko 120.000$ plus mehanizacija.
Takoðe vozi kadilak. On, ¾ena i sin imaju po Harley Davidsona ne¹to oko 100.000$. Autobus sa dva toaleta, nekoliko soba i kuhinjom koji su kupili polovan za 300.000$ da bi obilazili dr¾avu.
Dodge RAM 350 za prikolicu za konje i naravno malu jahtu.
Nekoliko radnikakoji poma¾u i tako tome slièno.
Samo na toèkovima zajedno sa jahtom imaju preko 600.000$.

I tako se ja setim ®ike ugovorca i pitam se gde smo omanuli kao dr¾ava i nacija?
Mnogooo vi¹e radimo nego oni, sa vi¹e stresa i nervoze da bismo na krajuimali veliko ni¹ta.
Dok u normalnimdr¾avama ljudi koji se malopotrude mogu da ¾ive i vide ne¹to lepo.
Oni u penziji idu na krstarenja, a na¹i u penziji rade kao noæni èuvari ili na pijaci na kutijama.
A mo¾da i gre¹im?

mrle

jedan od traktora


njen trike od 28.000$


njegov Harley Davidson trike sa prikolicom od 56.000$


mrle

26.11.2018.

E i pre par dana napokon kopno.
Huatluco u Meksiku.
Nije bilo ne¹to da se vidi ali je zato pla¾a bila blizu, a pivo je bilo hladno :)

UFF

Citat: mrle poslato 14 Decembar, 2018, 14:52
njen trike od 28.000$


njegov Harley Davidson trike sa prikolicom od 56.000$[samoubistvo]

mrle


mali_zmaj

Njegov Harley je zapravo Honda Goldwng ako se ne varam!!  Al svejedno,ako u¾ivaju u tome,a u¾ivaju,bole ih patka!!  Ja sam ipak samo za dva toèka!!
jin-jang