Glavni meni

Moto Alpine Adventure 2017

Započeo Jefta, 06 Februar, 2018, 23:14

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Jefta

Pre nego ¹to nastavim putopis moram prvo da se izvinim svima koji su ga pratili. Gomile obaveza plus posao i sve to u kombinaciji sa mojom lenjo¹æu koju sam veæ opisao na poèetku je dovela do ovolike pauze. Izvinjavam se svima i obeæavam da neæu ni¹ta drugo raditi dok ne zavr¹im putopis.

Minhen

Po dolasku u Landshut kod prijatelja nakon iscrpljujuæe vo¾nje po ki¹i dao sam sebi za pravo da se sutradan ceo dan odmaram. Plan nisam imao, ali po¹to su mi i prijatelji bili slobodni odluèio sam da se organizujem prema njima. Narednog dana kada sam ustao ki¹a je i dalje padala. Debela jaka dosadna ki¹a. Poèela je negde tokom noæi. Seæam se toga jer me je probudilo lupanje kapljica po simsu prozora. Doruèak, kafica i neki plan ¹ta raditi danas. Predlog je da mi poka¾u grad ukoliko iole stane ki¹a. Gledam prognozu i ne pokazuje ni¹ta dobro narednih nedelju dana, a ne danas. To je trebala da mi bude baza par dana odakle bih ja kretao ujutru u obilaske Bavarije i uveèe se vraæao kod njih.
Dok smo popili kafu ki¹a je stala i do¹li su malo svetliji oblaci. Radost u meni po¹to vidim da ne pada ki¹a je bila neopisiva. Sedamo u kola i idemo u grad, da oni zavr¹e ne¹to, a i da ga obiðemo. Landshut nije veliko mesto, sa lepim gradskim centrom tipiènom za Nemaèku, i sa dvorcem iznad grada. Na periferiji grada se nalazi i fabrika BMW gde se sastavljaju neki modeli (nisam zapamtio koji). Grad kao grad ima sve, èak i univerzitet pa bukvalno ne postoji potreba da se ¾ivi u Minhenu i u gu¾vi, ako ba¹ ne mora¹.
Lepo vreme je potrajalo bukvalno sat vremena nakon èega se vratio jak pljusak sada praæen i grmljavinom. Nije bilo svrhe obilaziti zamak i kisnuti bezveze pa smo to ostavili za sutra ako vreme dozvoli.

Bukvalno jedine dve slike Lanshuta koje imam.
Prebacili smo se u neki pub na dobro pivo i nakon toga zapalili kuæi. Ostatak dana proveden u prièi uz opet pivo, vino i nargilu dok je napolju ki¹a neprestano padala.

Buðenje narednog dana me i nije posebno obradovalo. Prehodne veèeri sam napravio plan da odem i posetim Neuschwanstein zamak, a usput i da svratim u BMW Muzej u Minhenu, kilometra¾a bi bila oko 350km ¹to bi taj dan gotovo potpuno ispunilo i negde predveèe bih bio nazad u Landshutu. Sjajno, tj. to bi bila sjajna vo¾nja da kada sam se probudio ki¹a nije lila kao da je neko otvorio èesmu. Gotovo mi je bilo zanimljivo kako ulice nisu poplavljene do sada. Smoren gledam sa prozora kako ki¹a pada i kako voda odnosi taj moj plan i rutu za taj dan pravo u kanalizaciju. Nije mi problem da vozim po ki¹i, ali da ba¹ kreæem po pljusku ne ¾elim. Kretao sam po ki¹i kada negde moram da stignem pa èuti i vozi. Ovako s obzirom da bi trebalo da bude u¾ivanje, a uz onakvu ki¹u to svakako ne bi bilo, jednostavno sam odustao. Nije mi se dalo. Nema veze prilagodiæu se. Taj dan sam proveo sa drugarom igrajuæi PS4, èekajuæi drugaricu da doðe sa posla pa smo zapalili kolima do grada na pivo, jer ki¹a nije stala ceo dan.

Vremenska prognoza mi se nije sviðala nikako. Ki¹a ki¹a ki¹a i tako u nedogled. Bar za oblast Minhena. Veæ sam postao nervozan ¹to su mi dva dana propala zahvaljujuæi ki¹i, a i vozilo mi se, pa mi sve to zajedno nije davalo mira. Budim se 27. Jula i po prvi put u prethodna 3 dana ne èujem ki¹u da pada. Ne verujem ¹ta se dogaða. Gledam kroz prozor èak vidim i sunce i delove plavog neba. To je to. Mali traèak sunca koje æu da iskoristim da pobegnem iz ove proklete ki¹ne Nemaèke negde prema jugu gde prognoza ka¾e da je bolje stanje. Drugarica je veæ oti¹la na posao, drugar jo¹ uvek spava, doruèkujem i pakujem se. Sme¹taj rezervi¹em u Austriji u gradu Pfunds. Hotel Edelweiss. Hteo sam da doðem ¹to bli¾e Italiji kako bih sutra napao prelaz Stelvio. Prognoza je pokazivala da æe sutra¹nji dan u toj regiji biti sunèan. To ¾elim da iskoristim. Dok sam ja zavr¹io pakovanje, u kojem sam postao veoma ve¹t i nije mi trebalo vi¹e od 10min, bio sam spreman da poðem. Za to vreme su se navukli crni oblaci i sunce je nestalo. Sada idem pa makar padale ovce ba¹ me briga. Radujem se ¹to æu opet voziti. Drugar se taman budi da se pozdravimo i da mi po¾eli sreæan put. I on je nekada vozio motore, sada samo skutere i vidim da mu malo fali da ka¾e èekaj idem sa tobom bar do negde. Vreme je negde malo pre 9. Palim motor i kreæem.

Prva destinacija je Louis radnja u Landshut-u blizini u kojoj kupujem vodootporne kisne rukavice. Ne ¾elim vi¹e da mi ruke budu mokre. U Louis-u se ne zadr¾avam puno. Radnja kao radnja, ista kao i ona u Vilahu. Danas imam na bolje stvari da gubim vreme.
Iz Landshuta izlazim na Auto-put i vozim prema Minhenu, ¾elim da ¹to pre preðem sa druge strane grada kako bih u¾ivao u magistralnim putevima. Za sada nema ki¹e, ali nema ni sunca jer je oblaèno. Prolazim pored Allianz arene i odluèujem da svratim bar da opalim koju fotku. Jedan od mojih omiljenih klubova ikada, jo¹ od vremena kada je branio Oliver Kan i kada sam samo zbog njega hteo biti golman. Neki drugi put æu otiæi i na utakmicu Bajerna i obiæi stadion i muzej. Ovako, samo kratko zadr¾avanje usput.

FC Bayern Munich


Nastavljam dalje i po¹to me vreme za sada slu¾i i ne pada ki¹a, a imaæu vremena odluèujem da posetim BMW Welt. Prodajni salon i muzej koji se nalazi u Minhenu. To mi je odavno bila ¾elja i deo plana na ovom putu i razlog uop¹te dolaska u Nemaèku, ali mi je lo¹e vreme pokvarilo deo planova. Minhen kao grad treba obiæi svakako, jer ima toliko toga da se vidi, ali meni to na ovom putu nije bilo primarno obilaziti gradove veæ se voziti, a usput ¹ta se vidi. Grad æu obiæi drugom prilikom gde æu samo za njega da odvojim par dana.
Brzo dolazim do Minhena i navigacija me bez problema sprovodi do destinacije. Malo zveram dok ne nalazim parking za motore odmah uz zgradu muzeja pod natstre¹nicom. Nije obele¾eno posebno da je za motore, ali vidim da ih ima 1000 parkiranih pa tu i ja stajem. Skidam sa sebe opremu i pakujem u kofere i rastereæen kreæem u muzej. Idem prvo tamo, jer pod broj jedan parkiran sam pored njega, a pod broj 2. i vi¹e me interesuje od prodajnog salona koji se nalazi sa druge strane ulice i koji je sa muzejom povezan pe¹aèkim mostom. Na glavnom ulazu se kupuju karte, cena mo¾e da se proveri na netu, jer je se ja ne seæam. U okviru karata mo¾e se uzeti i paket kojim mo¾e da se poseti fabrika u okviru celog tog centra. Za to samo treba proveriti vreme, jer su ture u odreðeno vreme i treba rezervisati mesto. Muzej svakako treba posetiti bez obzira da li vozite BMW ili ne. Sjajno je postavljen i vodi Vas kroz istoriju nastanka motorcikla i nastanka automobila i na prebacivanje sa proizvodnje avionskih motora, njihovi razvojni putevi, trkaèko nasleðe, patenti i sve ostalo ¹to je zaslu¾no za¹to je BMW to ¹to je danas. Svakako za preporuku svakome ko iole malo vi¹e voli motore ili automobile. Slike æe to malo bolje doèarati svakako.

Samo mali deo onoga ¹ta se sve nalazi u muzeju. Svakako za preporuku za obiæi i videti.

Pun utisaka napu¹tam muzej i pe¹aèkim mostom prelazim u BMW Welt. Prodajno-izlo¾beni salon u kakvom nisam bio do sada. Tu se mo¾e doæi i videti sve ¹to BMW trenutno ima u ponudi, na sve i u sve se mo¾e sesti, videti probati. Tu se dolazi da se kupi auto koji æe vam biti posebno isporuèen i koji æe te moæi da izvezete tu direktno iz salona. Stvarno su ceo taj do¾ivljaj kupovine podigli na visok nivo. Od doèekivanja na ulazu do sprovoðenja posebnim liftom, popunjavanja papirologije i na kraju dobijanja kljuèeva od vaseg BMW-a. Verujem da je ba¹ dobar trip. S obzirom da je ki¹a opet krenula da pada brzo prelazim most i ulazim unutra. Cela zgrada je i sa arhitektnoske strane veoma zanimljiva i totalno èudnog oblika i linija. Arhitekti svaka èast. Stvarno imate oseæaj da se nalazite negde posebno. S obzirom da je ovo salon ne plaæa se nikakav ulaz, a i hostese su privlaène. To obilazim manje vi¹e ubrzano jer nema tu mnogo stvari koje me zanimaju. Veæinu motora sam vide u¾ivo, kao i kola. Sve u svemu lepo je, ali muzej je zanimljiviji.

Automobili koji èekaju svoje nove vlasnike.


Verovatno moj sledeæi motor
Moto odeljenje


My baby


Nastaviæe se

Charuga


Jefta

Pfunds

Obilaskom svega ¹to mo¾e videti u BMW Welt-u polako se i zavr¹avala moja poseta Minhenu. U glavi sam veæ zacrtao da æu ponovo doæi motorom u ovu oblast i detaljno je obiæi kao i sam grad Minhen, u koji sam siguran mo¾e jo¹ dosta toga da poka¾e. Na izlasku iz salona doèekuje me ki¹a, koja nije prestajala od kako sam istim tim mostiæem pre¹ao iz muzeja u prodajni salon. Ne uzrujavam se mnogo, valjda sam se veæ navikao pa mi je sve jedno. Svakako mi je sledeæe stajanje negde u nekom restoranu na ruèku, da li na izlasku iz Nemaèke, da li u Austriji, videæemo. Motor me èeka tamo gde sam ga i ostavio. Pakujem stvari, oblaèim ki¹no odelo, dokumenta spremam u kofer da ne pokisnu. Putarine u Nemaèkoj nema, a vinjeta za Austriju mi jo¹ uvek va¾i tako da nema zbog èega da vadim pare. Palim motor da se malo zagreje, a on veselo zabrunda. Ljudi koji prolaze stazom pored, gledaju u motor i nekako sa osmehom ga prate dok prolaze dalje. Iako su verovatno navikli na prizor GSA u Minhenu ili bilo gde u Nemaèkoj, nekako mislim da ga vi¹e gledaju sa ponosom misleæi: "To smo mi napravili..." i da ih raduje kada ga èuju kako radi. Èudan neki narod ovi nemci.

Destinacija u navigaciji je veæ ukucana i samo proveravam da li me ruta vodi auto-putem iz grada jer ¾elim ¹to pre da izaðem iz njega i da ne gubim vreme provlaèeæi se kroz ulice. Posle kada napustim grad ako se pobolj¹aju uslovi napustiæu i auto-put. Spakovan kao robokap gde su mi pokreti tela prilièno limitirani ki¹nim odelom sedam na motor i kreæem. Dana¹nja destinacija je grad Pfunds blizu granice sa Italijom. Imam dovoljno vremena za celu danasnju rutu, pa æe pored ruèka biti mesta i za neki izlet verovatno. Dok lagano napu¹tam Minhen, vozeæi po ki¹i, a dok muzika lagano svira preko komunikacije, poèinjem  da razmi¹ljam o novoj jakni i pantalonama koje mi se veæ neko vreme motaju po glavi, a koji bi bili idealni za ovakvo ki¹ne uslove. To je Revit Dominator jakna i pantalone sa Goretex Pro postavom implementiranom u spoljni sloj jakne. Sjajna stvar koju kada nosis ti ne treba ki¹no odelo uop¹te. Mnogo komotnije za vo¾nju u ovim uslovima, samo prebaci¹ BMW u rain mod i nastavi da tera¹ bez da staje¹ da se oblaèi¹. Mala digresija, vraæam se dalje na putovanje.

Put me od Minhena vodi ka Garmisch-Partenkirchen-u. Poznato skijali¹te, sa jo¹ poznatijom skakaonicom gde se odvija jedno od najveæih takmièenja u skokovima, turneja 4. skakaonice. Put je sjajan, lièi na auto-put, a vodi se kao magistralni, pritom da u nekim delovima ima i 3 trake. Jaka ki¹a koja me je pratila lagano prestaje i put se su¹i. Stajem na jedno od pro¹renja pored puta kako bih skinuo ki¹no odelo jer je veæ sada krenulo da mi bude vruæe. Ako nisam bio mokar spolja, bar ne moram sada da budem mokar i iznutra.

Kroz Garmisch-Partenkirchen samo prolazim i pratim put dalje koji me vodi jugo-zapadno ka Austriji. Lepo mesto sa dosta turista. Moglo bi se i obiæi drugom prilikom malo detaljnije, a mo¾da èak i videti tu èuvenu skakaonicu. Malo mi je bilo muka od sve te ki¹e pa sam nekako hteo i da pobegnem od Nemaèke, raèunajuæi mo¾da mi se sreæa promeni kada odem ponovo u Austriju. Pozdrav Nemaèko, vidimo se drugom prilikom.Posle Garmi¹a ubrzo dolazim do granice i prelazim u Austriju. Tu odluèujem da pratim putokaze koji me vode preko Fern prelaza. Prolazim kroz mesto Ehrwald i Biberwier. Veæ ovde je put bio potpuno suv, i oblaci svetliji sa naznakama plavog neba pa je konaèno posle 5 dana ki¹e moglo da se i malo u¾iva. Kreæem lagano penjanje ka prelazu, asfalt odlièan, a put krivudav, okoli¹ za u¾ivanje sa odliènim predelima, i to je sve ¹to mi treba trenutno. Krivina za krivinom sa malom kolièinom saobraæaja. Ovo mi je vratilo osmeh na lice. Motor brunda, a ja ga prebacujem iz nagiba u nagib. Tu ti tamo sretnem motoristu u drugom smeru pa se pozdravimo. Mnogo sam sreæan. Vratio se osmeh na lice, a sva ona ki¹a u Nemaèkoj je veæ bila zaboravljena.

U toj sreæi i vo¾nji poèinje da mi se javlja stomak, kako je prazan i kako mu treba dopuna. Ok stomak, staæemo samo da naðemo ne¹to. Na prolasku pored jezera Blindsee spazim parking restorana koji se zove Zugspitzblick. Ok tu stajem da jedem. Nisam imao pojma kakva je ba¹ta restorana sa kakvim pogledom. Hrana u restoranu nije ni¹ta posebno, ali oprostiæu im. Bilo mi je dovoljno da ne budem gladan. Parkiram motor meðu grupu od 6 ili 7 vozaèa GL-ova èisto da im poka¾em ¹ta je ma¹ina i zauzimam mesto u ba¹ti tik uz ogradu. Odlièna pauza koja mi je bila potrebna, na suncu sa fantastiènim pogledom. Taman da napunim baterije za ostatak deonice. Dosta ljudi dolazi i prolazi. Lepo je mesto da se stane i napravi pauza.

Gold Wing sekta i BMW medju njima


Pogled iz ba¹te


Moja malenkost (selfi èisto kao dokaz da sam bio :) )


Dobro odmoren, sit, i osunèan, oblaèim se i nastavljam dalje prema jugu. GL banda je veæ oti¹la, verovatno æu ih stiæi negde usput. Malo vi¹e saobraæaja na putu, ali ok je, veæina se sklanja da napravi mesta pa brzo ibijam na èelo kolona i mogu neometano da vozim. Dolazim i do tog Ferna prelaza gde se nalazi mala pumpa i prodavnica i to je to ni¹ta posebno. Ne zaustavljam se nego vozim dalje i ubrzo prolazim pored Fernstein jezera gde imaju dva restorana uz sam put i sudeæi po kolièini motora i kola ispred svakog rekao bih da je tu bolja klopa mnogo od one gde sam upravo jeo, ali nemaju takav pogled. Sledeæi put æu znati gde da jedem. Krivudav put, a gume dr¾e odlièno pa mi je i tempo dobar pa ubrzo dolazim do mesta Brennbichl gde vidim tablu koja pokazuje ka mestu Pitztal, najvi¹i gleèer u oblasti Tirol. Hmm zvuèi zanimljivo. S obzirom da je negde oko 17h, a do sme¹taja imam jo¹ nekih 40-tak kilometara odluèujem da napravim mali izlet i da malo istra¾ujem i da vidim ¹ta to tamo na kraju puta ima. Pratim odlièan put kroz dolinu izmeðu dve planine i prolazim kroz mnogo malih sela. Sve je kao sa razlednice. Vo¾nja ne traje dugo iako mi brzina ne prelazi skoro 50km/h i ubrzo sti¾em do kraja puta. Poslednje selo, i tabla koja govori da sam na gleèeru, ali gleèera nigde nema. Verovatno se otopio. Vidim da dosta ljudi se tu parkira i kreæe u punoj pe¹aèkoj opremi sa sve ¹tapovima putem kuda bih ja rado motorom, ali je zabranjeno za motorna vozila. Da imam iole normalniju obuæu za hodanje i da nije kasno popodne verovatno bih se i ja pro¹etao do samog podno¾ija gleèera. Pomalo razocaran, okreæem motor da krenem nazad. Dodu¹e nije sve bilo uzalud, ova deonica od glavnog puta je odlièna za vo¾nju i predeli su nestvarni.

Deo puta ka gleèeru.


Kraj puta odakle se mo¾e samo pe¹aka doæi do gleèera.


Opet ja...


Nije mi bilo te¹ko da se vraæam istom deonicom nazad do glavnog puta. U¾ivao sam celim putem. Ne vraæam se na glavni put veæ gledajuæi navigaciju ostajem na malim sporednim putevima  koji me vode u brda kreæuæi se dalje ka zapadu i krajnjoj destinaciji za danas. Kod mesta Wenns se odvajam levo i idem ka Fuchsmoos-u. Na kraju tog puta, na raèvanju primeæujem vidikovac sa leve strane na koji odluèujem da stanem i da malo u¾ivam u pogledu na reku Inn ispod koju ako je budem pratio dolazim do hotela. Tu koristim priliku i da napravim par fotki tog vidikovca.

Povratak sa gleèera.
Pogled sa vidikovca.


Reka Inn i magistrala na koju treba da se ukljuèim.


Shvatajuæi da veæ dosta u¾ivam i da vreme prolazi, palim motor i nastavljam lokalnim putem ka jugu do mesta Prutz gde se ukljuèujem na glavnnu magistralu. Skreæem levo i pratim nju, prateæi reku Inn koja posle postaje Bad Inn sve do svog odredi¹ta. Odlièan put tako bez veæe frke ili napora sti¾em u hotel Edelweiss u mestu Pfunds. Parkiram se i èekiram u hotelu. Dobijam sobu na 5 spratu, ali je dobra stvar ¹to postoji lift pa ne moram da teglim stvari uz stepenice. Recepcionar mi pokazuje i gara¾e samo za parkiranje motora, koje se noæu zatvaraju i zakljuèavaju. Èak su im i pored puta postavljene table na kojima pi¹e da su Biker friendly. Sve u svemu zadovoljan sam. Soba je prostrana sa lepom pogledom na planine iza. Grad mi izgleda zanimljivo za obiæi, ali od toga odustajem jer ¾elim da veèeram. Tu¹iranje, raspremanje, stavljanje sve od elektronike na punjenje, izbacivanje stvari na terasu da se izluftiraju i silazak na veèeru. Posle klope naravno zalivanje svega toga sa jedno 2-3 piva i vi¹e mi se nije i¹lo nigde veæ pravo u sobu da legnem pustim neki film i da krenem sa prebacivanjem slika i videa od tog dana na eksterni. Komunikacija sa buduæom ¾enom, porodicom i prijateljima da im svima javim da sam dobro i da sa njima podelim neku sliku sa dana¹nje deonice. Kao i prethodnih dana na ovom putu, lako se uspavljujem umoran i sreæan. Laku noæ.

Jefta


Gara¾a za motore.


Pogled sa terase


Ruta za taj dan oko 330km.


Nastaviæe se

Lazic

Znaèi osedeh èekajuæi nastavak... :D

mali_zmaj

ja sam kosu izgubio!!  ;)

poslato sa rupovke uz pomoæ kurble
jin-jang

Lazic


mkt


Lazic


Jefta

Bice danas jedan deo. Cekam da padne kisa da nemam sta drugo da radim

Charuga


Blaza


Kanarinac

Ali kisa pada vec mesec dana [rofl]

Lazic


Charuga

....ja zaboravio ovde da kisa postoji......

Lazic