Glavni meni

Canyon 600

Započeo icatenej, 01 Decembar, 2014, 17:05

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

icatenej

Hajd' da ka¾em koju o ovom sokoæelu po¹to ga tro¹im veæ skoro dve godine...©ta mi se dopada:
Udobnost, ciklistika, upravljivost, jednostavan agregat, odliène koènice, lagan...

©ta je moglo biti bolje:
Ovaj model ima dve fabrièke mane, od kojih jedna zna mnogima da bude totalna prepreka u kori¹æenju ovog motocikla. Prva mana je èuveni frajlauf. Sreæom, ovo je lako i relativno jeftino re¹iv problem, jer odgovaraju delovi sa KTM-a, Pegasa, BMW F650 itd. Pomiri¹ se da æe¹ na svakih 30-40.000 km imati tro¹ak od 70-tak evriæa i to je to... Druga mana je anlaser. Ko motor koristi u gradskoj vo¾nji (znaèi, nekoliko paljenja dnevno), te¹ko da æe anlaser da mu izdr¾i vi¹e od 20.000 km. Problem je ¹to uglavnom nema da se kupi ni nov ni polovan, tako da ostaje kao opcija reparacija sa neizvesnim ishodom. On relativno kilavo anlasuje èak i kad je savr¹eno ispravan, kad je akumulator u sjajnom stanju i kad je frajlauf odlièan. Prvi razlog je ¹to je ovaj anlaser neizmenjen preuzet sa 350ccm verzije ovog istog agregata koja je kori¹æena u Cagivi W12 i T4/350. Drugi razlog je ¹to ovaj agregat nema automatski dekompresor, tako da kakav god da je anlaser, nije mu lako da zadudla jednocilindra¹a od 600ccm.

MOJ UTISAK:
Meni ovo motorèe odgovara u svakom smislu. Sposoban je u gradu, na magistralnim putevima i van asfalta. Agregat mu nije posebno sna¾an, ali ima dobar obrtni momenat tako da onoliko koliko mo¾e da ide, ide isto sa ili bez suvozaèice i prtljaga. Nije za autoput, fali mu snage i za¹tite od vetra, ali u re¾imu 100-120 km/h mo¾ete opu¹teno da idete do kraja sveta i nazad. Maksimalna brzina do koje sam ga ja terao je oko 160 km/h. Potro¹nja goriva za tu kubika¾u je stvarno mala - meni se kreæe oko 4,5l kako god ga vozio (u petoj brzini na 80 km/h vrti se na 3000 o/min, na 100 km/h na 4000 o/min i na 120 km/h na 5000 o/min)... Rezervoar prima preko 20 l goriva, tako da mu je autonomija sa punim rezervoarom oko 500km. Kad upali lampicu za rezervu, ima jo¹ oko 6 l u rezervoaru. ©to se suspenzije tièe, tu jednostavno nema gre¹ke. Napred Marzocchi, pozadi Sachs-Boge, odlièno rade u svim re¾imima. Koènice su Nissin ili Brembo u zavisnosti od verzije i stvarno odlièno koèe. Sama ciklistika je dobra, motorèe je vrlo agilno, sposobno za brze manevre, silueta uska, lagan je, zgodan za grad i za teren. Fali mu ozbiljnija za¹tita od vetra pri veæim brzinama, a veæi vizir je moguæe staviti samo uz neko te¹ko bud¾enje jer ova verzija nije predviðena za vizir (postoji i verzija mlaðih godi¹ta sa klasiènim vizirom). Originalna svetla ne znam kakva su mu, jer je ovaj moj do¹ao sa ksenonom koji radi za sve pare (fabrièki ima projektorsko soèivo u faru, tako da ksenon savr¹eno "crta").

Sad malo o agregatu... Agregat je vazdu¹no/uljno hlaðeni Rotax. Vrlo prost i robustan agregat koji postoji u tri verzije (350, 600 i 500 ccm) i nekoliko podvarijanti (samo sa anlaserom, sa anlaserom i kurblom i samo sa kurblom). Ugraðivao se u modele W12, W16, T4, Canyon i River. Blok motora je kod svih isti. Kod verzije 350 i 500 ccm, èak je i hod klipa isti (samo se preènik cilindra razlikuje), dok je kod verzije 600 ccm razlika i u hodu klipa i u preèniku cilindra u odnosu na dva manja roðaka. Posledica je da je veæina delova meðusobno izmenjiva. Takoðe, po¹to se ovaj agregat koristio i u vojnim verzijama modela W12, W16 i T4 (imaju oznaku "E"), dosta detalja je tako tehnièki re¹eno, da celokupno osnovno odr¾avanje, pa èak i odreðene servisne intervencije, mogu da se odrade na terenu sa minimumom alata (na primer, meni interesantan detalj je da se ¹raf za ispu¹tanje ulja nalazi na posebnoj deklici na karteru, tako da ako i sam ¹raf oblajzne, ulje lako ispustite odvrtanjem same deklice - tri klasièna M6 ¹rafa).

Karburator je Mikuni BST 40. ©iroko kori¹æen karb kod gomile proizvoðaèa motora, tako da tu rezervnih delova i svega drugog ima na svakom koraku. Originalni filter vazduha je UFI 30.056.00 (papirni filter, ako i nema na stanju, lako se izgrunfuje od filtera za Golf II), a ulja UFI 25.529.00 (ima ga kod nas i ko¹ta oko 300 dind¾i).

Za verziju agregata od 600ccm sa anlaserom kakav se ugraðivao u Canyon, mane sam gore veæ naveo - frajlauf i anlaser. Kod frajlaufa, problem je, naravno onaj èuveni venèiæ sa rolnicama:Dobra stvar je ¹to odgovara deo od KTM-a, Pegasa, F650, i tako dalje i tako bli¾e :)...

Anlaser je malo veæi problem. Kao ¹to sam gore veæ napisao, potpuno isti anlaser (Mitsuba 36496) preuzet je sa 350 ccm verzije. Na 600ccm agregatu koji nema automatski dekompresor ovaj anlaser je jednostavno slab. S obzirom da se vi¹e muèi, vuèe vi¹e struje, vi¹e se greje itd., èetkice i kolektor mu se dosta brzo potro¹e. Mo¾e, naravno, da se servisira, ali tu treba obratiti pa¾nju na jedan naizgled beznaèajan detalj. Naime, nosaè èetkica ima na sebi tri metalna pipka koji treba da budu èvrsto naslonjena na poklopac, jer tako anlaser dobija masu. Prilikom sklapanja, moraju se ti pipci kle¹tima saviti ka poklopcu da poklopac praktièno ne mo¾e lepo da "legne" do kraja kad se rukom pritisne (znaèi, tek zavrtanjem ¹rafova poklopac treba lepo da legne). Mnogi ne znaju za ovu caku, u probi van motora anlaser æe vrteti, ali kad ga stavite na motor, usled slabe mase, dolazi do enormnog grejanja i u takvoj situaciji anlaser uglavnom vrlo brzo pregori (ako imate sreæe pregore mu samo namotaji statora, a ako nemate, onda mu izgore namotaji rotora...).
Re¹enja ima nekoliko ali sva zahtevaju manje ili veæe grunfovanje (podrazumeva se da kod svakog otvaranja anlasera treba obratiti pa¾nju na pomenute pipke na nosaèu èetkica)... Za poèetak, mo¾ete obezbediti da se anlaser "ne muèi". Najjednostavnije re¹enje za ovo, koje zahteva najmanje grunfovanja, je terati anlaser na 18-24V :) Znaèi, povezati redno do anlasera dodatni akumulator od 6 ili 12V koji æete lako vaditi radi dopunjavanja. Idealno je koristiti one male baterije od 7 Ah za UPS-ove. Ako motor svakodnevno koristite, dovoljno je na 15 dana dopuniti ovaj dodatni akumulator. Ovako to izgleda kod mene (u stvari izgledalo je pre par meseci, sada je jo¹ bolje re¹eno sa 12V-5Ah akumulatorima - stanu dva komada u isti prostor, tako da jedan koristim a drugi je spreman u rezervi):Drugi naèin da rasteretite anlaser je da ugradite ruèni dekompresor. Osnova veæ postoji, jer isti agregat ima i verziju sa kurblom, tako da ostaje da se ubu¹i pokolpac ventila na predviðenom mestu i da se osmisli polugica dekompresora (mo¾e da se napravi od starog ventila). Ko naðe, mo¾e da iskoriti i kompletan originalni mehanizam sa verzija od 350, 500 i 600 ccm koje imaju kurblu. Ujedno, ruènim dekompresorom uveliko produ¾avate i vek frajlaufu :)

Konaèno, ultimativno re¹enje (da vas posle toga boli stojko i za anlaser i za frajlauf) je da mu ugradite kurblu :) Ovako izgleda ceo set:Kompletan mehanizam kurble isti je za sve verzije (350-600ccm). Razlikuje se samo velièina prenosnog zupèanika izmeðu zupèanika na osovini kurble i zupèanika na osovini korpe kvaèila. Èekam zimu pa da utrpam ovo, biæe fotki kad zavr¹im...

Kakav je moj zakljuèak na kraju? Motor je za na¹e uslove redak - totalna egzotika. Izgled mu je atraktivan i u vo¾nji je zanimljiv. U oglasima ih ima malo, na drumu jo¹ manje... Dobra stvar je da mu je posledièno i nabavna cena manja nego za Pegasa, F650, Freewind-a i ostale motore iz ove klase sliènog godi¹ta i stanja. Ko je svestan mana koje sam gore naveo i u stanju je da ih re¹i, mo¾e da dobije stvarno vrlo pouzdan i zahvalan motor za sme¹ne pare i sa sme¹nim tro¹kovima eksploatacije.


Kostić

jesi ovo slikao gore kod miljakovaèke ¹ume? tamo sam nekad orao njive, pre nego je nikao benzin-grad

Boban_m


icatenej

Citat: kosta66 poslato 01 Decembar, 2014, 17:16
jesi ovo slikao gore kod miljakovaèke ¹ume? tamo sam nekad orao njive, pre nego je nikao benzin-grad

Nije kod Miljakovaæke ¹ume - konkretna fotka je uslikana u ataru sela Mirosaljci podno Kosmaja :)

Conti-Moto

Odlican motor, vozao sam ga godinu i nesto malo ...
Nikada nikakvih problema sa njim.
Novo !!!
Conti ROAD !!